o projekcie

Projekt "Silver Team czyli potęga doświadczenia" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.4 Projekty innowacyjne.


Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku 50+ dzięki wypracowaniu kompleksowego, innowacyjnego narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i aktywizacji osób starszych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

1. Nadanie właściwego kierunku polityce wspierania osób starszych na rynku pracy poprzez dogłębna analizę rozwiązań w tym zakresie, wykorzystanie Mateo zarządzania wiedzą, teorii motywowania, dobrych europejskich praktyk.
2. Polepszenie sytuacji osób starszych na rynku pracy poprzez wypracowanie kompleksowego pakietu "Doświadczony pracownik"
3. Upowszechnienie i wdrożenie do głównego nurtu polityki efektywnego narzędzia zarządzania kapitałem ludzkimi aktywizacji osób starszych.

Na pakiet "Doświadczony pracownik" będą składały się następujące opracowania:

1. Strategia efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą (wskazanie roli, miejsca i wartości osoby starszej w firmie czy instytucji).
2. Poradnik "Doświadczony pracownik jako mentor/tutor/coach"
3. Poradnik trenera osób starszych.
4. Kompendium innowacyjnych metod uczenia się bez bariery wieku.
5. Raport na temat obszarów niszowych rynku w zakresie usług.
6. program szkoleń przygotowujących do wykonywania trzech przykładowych zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób z grupy 50+.Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10