24.02.2012r.
aktualności

Zakończył się I etap realizacji projektu.

W trakcie jego trwania zrealizowano następujące działania:

1.Przeprowadzono pogłębioną diagnozę potrzeb, a w jej ramach opracowano:

• Raport z badań ankietowych

• Raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych

• Raport z przeprowadzonych badań fokusowych

• Raport z danych wtórnych nt. aktywizacji zawodowej osób starszych

• Sprawdzone rozwiązania w obszarze aktywizacji osób starszych - stare kraje unijne - eksperci zagraniczni

• Raport z badań porównawczych rozwiązań międzynarodowych w zakresie aktywizacji zawodowej osób starszych

• Raport nt. możliwości wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania wiedzą w obszarze aktywizacji osób starszych

• Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy

• Raport nt. zmian demograficznych i prognoz zapotrzebowania na siłę roboczą w Unii Europejskiej

2.Opracowano wstępną wersję produktu finalnego, obejmującego następujące elementy:

• Strategię efektywnego zarządzania kadrami z elementami zarządzania wiedzą

• Poradnik doświadczony pracownik jako mentor/tutor/coach

• Poradnik trenera osób starszych;

• Kompendium innowacyjnych metod uczenia się bez bariery wieku

• Programy szkoleń:

• Realizator badań społecznych

• Lokalny animator sportu

• Profesjonalny opiekun/ka osoby zależnej

• Aktywny wytwórca produktu regionalnego

• Tutor młodzieży mającej trudności

• Metody prognozowania - lepsza ocena zawodów niszowych

3.Przeprowadzono wstępne działania upowszechniające dla grup odbiorców i użytkowników.

Etap II - Rekrutacja i testowanie produktu w grupie użytkowników i w grupie odbiorców rozpocznie się w połowie marca 2012.Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10